آدرس دبیرخانه:

البرز- کرج- بخش مرکزی- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی- گروه علوم و مهندسی خاک- طبقه همکف- انجمن علوم خاک ایران

کد پستی:  3158777871

تلفن:  09912514952

ایمیل: soilscience.sssi@gmail.com


6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0