شعبه اصفهان

رئیس انجمن علوم خاک ایران- شعبه اصفهان به صراحت وضعیت خاک را بحرانی‌تر از وضعیت آب عنوان کرد وگفت: برای عبور از بحران آب باید بحران خاک را کنترل کرد وظرفیت اکولوژیک در حوضه‌های آبی را بهبود بخشید.

سمینار تخصصی "پایداری مشترک منابع خاک و آب، ضرورت همیشگی حوضه های آبی" توسط شعبه استانی انجمن علوم خاک ایران دراصفهان و همکاری موثر کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان و حمایت معنوی وموثر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان و به مناسبت گرامی داشت روز جهانی خاک در روز دوشنبه ششم دیماه ساعت ۹ صبح با قرائت آیات وحی شروع و با ارائه پنج سخنرانی در مورد مباحث خاک و آب ادامه یافت.

مظروفِ آب در ظرفِ خاک؛ جذب، نفوذ، ذخیره، جابجا، و تصفیه شده و به سمت سفره های زیرزمینی، قنات ها و چشمه ها هدایت و نگهداری می شود. پس یکی از راهکارهای تولید و استحصال آبِ بیشتر و استفاده بهینه و پایدار از باران های نافع، توانمندسازی زیرساخت های اکولوژیک حوضه ها از طریق بهسازی و حفاظت خاک های کشور می باشد.

به مناسبت روز جهانی خاک، جمعی از علاقه‌مندان به پایداری خاک‌ از اعضای شعبه استانی انجمن علوم خاک ایران، دانشگاه‌های آزاد اسلامی اصفهان، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان و نیز شاخه دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) گردهم آمدند و روز جهانی خاک را گرامی داشتند.

خاک و آب دو مولفه مهم منابع طبیعی، وامدار یکدیگر و تفکیک ناپذیرند. در حال حاضر وضعیت خاک بحرانی تر از وضعیت آب است. برای عبور از بحران آب؛ ضرورتا باید از بحران خاک هم عبور کرد. مظروف پایدار آب، فقط در ظرف سالم خاک پایدار خواهد بود. برای پایداری توامان منابع خاک و آب، لامحاله باید ظرف ها (خاک و زمین ریخت) و ظرفیت های اکولوژیک و زیست محیطی حوضه های آبی را ارتقاء و بهبود بخشیم. 

صفحه‌ها