راهنمای نقشه برداری منابع خاک و اراضی

کتاب راهنمای نقشه­ برداری منابع خاک و اراضی

 

مترجمان:
دکتر سید بهمن موسوی

 دکتر فرزین شهبازی

 

انتشارات:
انتشارات دانشگاه مراغه

 

تصاویر: