نخستین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی، زمین سالم

نخستین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی در دیماه سال جاری برگزار می گردد

 

محورهای مربوط به علوم کشاورزی و زیستی

ادامه محورهای مربوط به علوم کشاورزی و زیستی

زراعت و اصلاح نباتات

علوم دامی

باغبانی و گیاهان زینتی و گیاهان دارویی

حشره شناسی

گیاهشناسی و جانورشناسی

ماشین آلات کشاورزی

زیست شناسی سلولی، مولکولی

محور محیط زیست و گردشگری

علوم خاک

حفاظت و آموزش محیط زیست

صنایع چوب و کاغذ

مدیریت آب

فیزیولوژی گیاهی و جانوری

مدیریت پسماند

بیو شیمی و بیو فیزیک

اکوتوریسم

بیوتکنولوژی و نانوبیوتکنولوژی و ژنتیک

فن آوری های نوین در علوم زیستی

آموزش و ترویج کشاورزی

سایر محورهای مربوط به محیط زیست و گردشگری

تنش­های محیطی

محورهای مربوط به علوم زمین

اقلیم شناسی و هواشناسی

زمین شناسی

ژئو مورفولوژی و جغرافیای کشاورزی

معدن و سنگ شناسی

منابع طبیعی، جنگلداری و مراتع

نفت و آلاینده ها

بیماری های گیاهی و گیاه پزشکی

اقیانوس شناسی

پدافند غیر عامل در کشاورزی

سایر محورهای مربوط به علوم زمین