کاربرد ژئومورفولوژی، سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیائی در مطالعات خاک

تالیف:
دکتر عباس فرشاد
با همکاری
مهندس مهدی محمدی
دکتر محمد حسن مسیح آبادی
دکتر علی فرزانه

انتشارات:
موسسه تحقیقات خاک و آب

دریافت فایل فهرست کتاب

تصاویر: