معرفی کتاب

مترجمان

محمد کیا کیانیان

لیلا دژاگون

مریم عبدی پور

تالیف:

بهروز محسنی

عبداله درزی نفت چالی

هادی رزاقیان

انتشارات سخن گستر

تالیف:
اصغر عزیزیان
امیر صمدی
مرضیه آغاز

انتشارات نشر نو آور

 

 

تالیف:
دکتر فرهاد خرمالی
دکتر سید علی ابطحی
مهندس حسین تازیکه

انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

صفحه‌ها