معرفی کتاب

مترجمان: محمد کیا کیانیان لیلا دژاگون مریم عبدی پور   انتشارات دانشگاه سمنان

تالیف: بهروز محسنی عبداله درزی نفت چالی

تالیف: اصغر عزیزیان امیر صمدی مرضیه آغاز انتشارات نشر نو آور

  تالیف: دکتر فرهاد خرمالی دکتر سید علی ابطحی مهندس حسین تازیکه انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

صفحه‌ها