کنفرانس بین المللی تحقیقات لس 2017

جشنواره لس 2017 در تاریخ 12-8 اکتبر 2017 در گرگان، استان گلستان برگزار می گردد.

لینک کنفرانس