سیزدهمین همایش سالیانه علوم خاک ایران در تاریخ ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۶ در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین با همکاری انجمن علوم خاک ایران برگزار گردید.

موضوع همایش “آسیب شناسی آموزش_ پژوهش و اشتغال دانش آموختگان علوم خاک”