نهمین همایش سالیانه علوم خاک ایران در تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۱ در کرج، موسسه تحقیقات خاک و آب با همکاری انجمن علوم خاک ایران برگزار گردید. موضوع همایش” توانمندسازی و اشتغال دانش آموختگان علوم خاک” بود.

۹th Soil Symposium Declaration