کنفرانس و کارگاه های تخصصی :

کاربرد ابزار ارزیابی آب و خاک SWAT در مدیریت منابع آب کشور

محورهای همایش:

-مدلسازی مدیریت حوضه آبریز

-کاربردهای ارزیابی تغییر اقلیم

-تحلیل عدم قطعیت و کالیبره مدل

-مدلسازی کیفی حوضه آبریز

-توسعه پایگاه داده و کاربرد GIS

– کنترل فرسایش و رسوب

-مدیریت محیط زیستی

کارگاه های تخصصی:

  • ArcSWAT

  • SWAT CUP

  • حسابداری آب

زمان برگزاری کنفرانس: ۲۵ اردیبهشت ۹۷

دانشگاه صنعتی اصفهان

زمان برگزاری کارگاه های تخصصی: ۲۶ و ۲۷ اردیبهشت ۹۷

photo_2018-04-27_17-18-18 photo_2018-04-27_17-19-09 photo_2018-04-27_17-20-26