محورهای همایش:

 1. برنامه ریزی آبیاری در شرایط کم آبی

 2. کارآیی مصرف آب کشاورزی

 3. مدیریت آب های شور و نامتعارف در مزرعه

 4. ارزیابی سامانه‌های آبیاری در مزرعه

 5. تأثیرویژگی‌های خاک، تناسب اراضی و الگوی کشت بر مدیریت آب در مزرعه

 6. نقش مدیریت زراعی، حاصلخیزی خاک و ارقام گیاهی در مدیریت آب در مزرعه

 7. کاربرد علوم و فنون نوین در بهبود مدیریت آب در مزرعه

 8. نقش نظام های بهره برداری، آموزش و ترویج در مدیریت آب در مزرعه

 9. عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، زیست‌محیطی، اخلاقی و حقوقی مؤثر بر مدیریت آب در مزرعه

 10. تأثیر آبیاری موضعی بر بهره برداری پایدار از خاک

 11. تغییر اقلیم و تأثیرآن بر مدیریت آب در مزرعه

 تاریخ های مهم:
۱۳۹۶-۱۱-۲۰
۱۳۹۶-۱۱-۲۲
مهلت ثبت نام ۱۳۹۶-۱۱-۳۰
۱۳۹۶-۱۲-۰۷ ۰۷:۰۰
۱۳۹۶-۱۲-۰۷ ۱۹:۳۰