انجمن ایرانی اخالق در علوم و فناوری به عنوان موسسه ای غیردولتی و غیرانتفاعی با هدف اعتالی اخالق در جامعه علمی بر آن شد که هر دو سال یک
بار در روز درگذشت استاد فرزانه دکتر محمد قریب )یکم بهمن ماه(، طی مراسمی جوایزی با عنوان “جایزۀ استاد دکتر محمد قریب” به پیشگامان،
صاحبنظران، خالقین اثر و پژوهشگران مطالعه اخالق در حوزه های مختلف علمی و هنری اهدا نماید .
از این رو، دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، فرهنگستانها، انجمن های علمی، بنیادها و مؤسسات و تشکلهای علمی که مجوز از وزارتخانه های “علوم و
تحقیقات و فناوری”، “بهداشت و درمان و آموزش پزشکی” و “فرهنگ و ارشاد اسالمی” دارند میتوانند به طور رسمی نامزدهای مورد نظر خود را به
دبیرخانه جایزه پیشنهاد دهند.
محورهای جایزه
۱ .اخالق در علوم پزشکی و زیستی
۲ .اخالق در علوم انسانی و اجتماعی
۳ .اخالق در علوم پایه
۴ .اخالق در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
۵ .اخالق در علوم محیط زیست
۶ .اخالق در علوم فنی و مهندسی
۷ .اخالق در علوم معماری و هنر
قوانین و مقرارات
 افراد معرفی شده باید دارای مدرک دکترای تخصصی داشته باشند.
 دورههای “تخصص و فوق تخصص” موردتأیید وزارت بهداشت؛ معادل با دوره “دکتری تخصصی” محسوب میشوند.
 در حوزه علوم معماری و هنر متقاضیان باید درجه کارشناسی ارشد به باال داشته یا دارای درجه ۱ یا ۲ هنری باشند .
 افراد معرفی شده باید سابقه فعالیت های اثر گذار و با کیفیت در زمینه اخالق در حوزه تخصصی و علمی خود باشند.
 افراد معرفی شده نباید سابقه هیچ نوع رفتار خالف اخالق در حیطه علمی و اجتماعی داشته و در کردار نیز به اخالق مداری شهره باشند.
 دانشگاه ها، فرهنگستانها، مراکز تحقیقاتی، انجمن های علمی، بنیادها و مؤسسات و تشکلهای علمی می توانند افراد مورد نظر خود را از طریق
سامانه جایزه استاد دکتر محمد قریب که در سایت انجمن ایرانی اخالق در علوم و فناوری طراحی شده است معرفی نمایند یا مدارک را به دفتر
دبیرخانه جایزه از طریق پست یا ایمیل ارسال کنند.
 مشخصات کامل افراد معرفی شده شامل نام، نام خانوادگی، کدملی ، شماره تماس، نشانی و عکس می باشد که باید به دبیرخانه ارایه شود )فرم
شماره- ۱ ،)همچنین الزم است سوابق علمی و فعالیت در حوزه اخالق افراد معرفی شده )فرم شماره ۲ )ضمیمه مشخصات فردی به دبیرخانه ارسال
گردد.
 در تنظیم رزومه افراد معرفی شده تالیفات، پژوهش ها ، آثار هنری و به طور کلی فعالیت های آنها در حوزه اخالق مورد توجه قرار گیرد زیرا این موارد
مالک امتیاز دهی است.
 برای بررسی آثار هنری ارائه مستندات قابل قبول اثر هنری شامل: تصویر با کیفیت و دقیق آثار و گواهی الزامی است.
 نامزدان پیشنهادی باید تمامی شرایط قید شده در اساسنامه برای نامزدها را داشته باشند، در غیراینصورت پیش از ارائه به شورای علمی از فهرست
شرکت کنندگان حذف می شوند.
 صحت اطالعات بارگذاری شده در سامانه مورد تاکید است و چنانچه در هر مرحلهای از بررسی سوابق مشخص شود نامزد مورد نظر اطالعاتی را
خالف واقع اظهارکرده است، از فرایند انتخاب حذف میشود .
تقویم اجرایی
مهلت معرفی نامزدها: تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰
داوری و اعالم افراد برگزیده: ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰
اطالعات دبیرخانه :
نهادهای مورد نظر می توانند اطالعات نامزدهای خود را از طرق زیر به دبیرخانه جایزه ارسال نمایند:
association.ethics@gmail.com :الکترونیک پست. ۱
۲ .سایت و سامانه جایزه دکتر محمد قریب ir.ethicsaward.www
3 .نشانی دبیرخانه : میدان توحید، خیابان نصرت غربی، پالک ۵۶ ،طبقه دوم، انجمن ایرانی اخالق در علوم و فناوری

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری مشخص شده اند *

ارسال نظر