نخستین جشنواره دانش آموزی آوای خاک در شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران

موضوعات ارسال آثار به جشنواره :

 • نقش خاک در زندگی جانداران
 • نقش خاک در تامین غذای انسان
 • نقش خاک درنگهداری آب
 • نقش خاک در تصفیه آب
 • نقش خاک در ذخیره کربن آلی
 • نقش خاک درکاهش گازهای گلخانه ای
 • جایگاه خاک در ادب فارسی
 • جایگاه خاک در هنر
 • فرسایش خاک به وسیله آب و وقوع سیلاب
 • فرسایش خاک به وسیله باد و وقوع گرد و غبار
 • آلودگی خاک در اثر زباله و فاضلاب شهری
 • آلودگی خاک در اثر گسترش صنایع و حفر معادن
 • آلودگی خاک در اثر مصرف زیاد سموم و کودها
 • اثرات آلودگی خاک بر محیط زیست و انسان 
 • نابودی خاک ها در اثر گسترش شهرها
 • از بین رفتن جانداران در اثر تخریب خاک

زمان برگزاری :۵-۷ شهریور ۱۳۹۸

محل برگزاری: دانشگاه زنجان

آدرس سایت شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران