مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آب دانشگاه تهران (مرکز کوهین)، که وابسته به گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه تهران می باشد، یکی از مراکز تحقیقاتی کشاورزی و محیط زیست در مناطق دیم است که در زمینه استقرار کشاورزی پایدار، مقابله با اثرات گرمایش کره زمین، افزایش بهره وری آب در کشاورزی و حفاظت محیط زیست و امنیت انرژی فعالیت می نماید.

دستاوردهای مهم و سایر توضیحات در فایل پی دی اف بارگزاری شده است.

اثرات کشاورزی حفاظتی در مرکز تحقیقات کوهین ۹۷۰۴۱۸      لینک مربوطه