هفتمین همایش سالیانه علوم خاک ایران در تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۱۳۸۹ در دانشگاه بوعلی سینا همدان با همکاری انجمن علوم خاک ایران برگزار گردید.

موضوع همایش “بررسی وضعیت آموزش علم خاکشناسی در ایران و بررسی راهکارهای ارتقاء مدیریت خاک در کشور”