ششمین همایش سالیانه علوم خاک ایران در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۹ در دانشگاه شهید چمران اهواز با همکاری انجمن علوم خاک ایران برگزار گردید. موضوع همایش  “بررسی وضعیت آلودگی گرد و خاک در مناطق جنوب غربی کشور و بررسی ساختار و دستاوردهای واحدهای اجرایی مرتبط با خاک” انتخاب گردید.