پنجمین همایش سالیانه علوم خاک ایران در تاریخ ۹ بهمن ماه ۱۳۸۷ در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در کرج با میزبانی انجمن علوم خاک ایران برگزار گردید.

موضوع همایش “    ”