چهارمین همایش سالیانه علوم خاک ایران در بهمن ماه ۱۳۸۶ در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در کرج برگزار گردید.