سومین همایش سالیانه علوم خاک ایران در بهمن ماه ۱۳۸۵ در دانشگاه تربیت مدرس برگزار گردید.