دومین همایش سالیانه علوم خاک ایران در آبان ماه ۱۳۸۳ در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار گردید.