اولین همایش سالیانه علوم خاک ایران در بهمن ماه ۱۳۸۱ در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در کرج با میزبانی انجمن علوم خاک ایران برگزار گردید.