سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران در دانشگاه شهید چمران اهواز در تاریخ ۸ تا ۱۰ بهمن ۱۳۹۲ با همکاری انجمن علوم خاک ایران برگزار گردید.

شعار کنگره: “خاک پایدار، تولید پایدار”

دبیر اجرایی: جناب آقای دکتر لندی

 

قطعنامه سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران