جشنواره و نمايشگاه ملی فناوري‌های آب، خاک و محيط زيست (National Exhibition of Water, Soil and Environment Technologies)، به وسيله ستاد توسعه علوم و فناوری آب، خشکسالی، فرسايش و محيط زيست معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری و با همکاری و حمايت وزارت علوم تحقيقات و فناوری، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نيرو، وزارت راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محيط زيست، شهرداری تهران و انجمن های علمی مرتبط، از روز بيست و سه خرداد لغايت سه شنبه بيست و ششم خردادماه سال جاری در تهران برگزار می‌شود:

اهداف جشنواره
ارائه دستاوردهاي حاصل از فرآيند تجاری سازی فناوری و نوآوری
فراهم کردن محيط مناسب جهت آشنايی و تفاهم ميان عرضه کنندگان فناوری، نهادهای استفاده کننده از فناوری، سرمايه‌گذاران و ساير ذی‌نفعان عرصه تجاری‌سازی
تسهيل و بسترسازی فرآيند تجاريسازي دستاوردهای علمی و فناوری و محصولات دانش بنيان کشور
بستر سازی عرضه ايده‌های جديد ارتقای سطح آگاهی‌های عمومی در زمينه آب، خشکسالی، فرسايش و محيط زيست
فراهم کردن زمينه‌هاي مناسب توسعه و تعميق همکاری‌های علمی و فناوری بين مراکز علمی، صنعتی و فناوري کشور
ارج نهادن به فعاليت هاي فناوران و نوآوران از طريق شناسايی و معرفی دستاوردهای برتر فناورانه و در آستانه تجاری‌سازی
مخاطبان اصلی اين جشنواره و نمايشگاه، شرکتهای دانش بنيان، نخبگان، مخترعان، پژوهشگران، صاحبان صنايع، کارآفرينان و فعالان علاقمند به سرمايه‌گذاری در اين حوزه و مخاطبان فرعی، عموم مردم است.