تالیف:
دکتر محمدحسن صالحی
دکتر علیرضا کریمی
دکتر عیسی اسفندیارپور
دکتر زهره مصلح

انتشارات: دانشگاه شهرکرد