تالیف:
دکتر فرهاد خرمالی
دکتر سید علی ابطحی
مهندس حسین تازیکه

انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان