همایش‌های سالیانه

اولین همایش سالیانه علوم خاک ایران دومین همایش سالیانه علوم خاک ایران سومین همایش سالیانه علوم خاک ایران چهارمین همایش سالیانه علوم خاک ایران پنجمین همایش سالیانه علوم خاک ایران ششمین همایش سالیانه علوم خاک ایران هفتمین همایش سالیانه علوم خاک ایران هشتمین همایش سالیانه علوم خاک ایران نهمین همایش سالیانه علوم خاک ایران دهمین…

اطلاعات بیشتر

سخنرانی علمی توسط اساتید بخش فیزیک خاک گروه خاکشناسی دانشگاه بایروث آلمان

سخنرانی علمی توسط اساتید بخش فیزیک خاک گروه خاکشناسی دانشگاه بایروث آلمان در روز چهارشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۷ در کرج، موسسه تحقیقات خاک و آب، سالن جلسات برگزار می گردد.

اطلاعات بیشتر