سخنرانی علمی توسط اساتید بخش فیزیک خاک گروه خاکشناسی دانشگاه بایروث آلمان

سخنرانی علمی توسط اساتید بخش فیزیک خاک گروه خاکشناسی دانشگاه بایروث آلمان در روز چهارشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۷ در کرج، موسسه تحقیقات خاک و آب، سالن جلسات برگزار می گردد.

اطلاعات بیشتر

روز جهانی خاک ۱۳۹۴

روز جهانی خاک ۱۳۹۴ – اراک روز جهانی خاک ۱۳۹۴ – اردبیل روز جهانی خاک ۱۳۹۴ – ارومیه روز جهانی خاک ۱۳۹۴ – اصفهان روز جهانی خاک ۱۳۹۴ – اهواز روز جهانی خاک ۱۳۹۴ – ایلام روز جهانی خاک ۱۳۹۴ – بجنورد روز جهانی خاک ۱۳۹۴ – بندرعباس روز جهانی خاک ۱۳۹۴ – بوشهر روز…

اطلاعات بیشتر

سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست در تاریخ ۱۰ و ۱۱ مهر ماه ۱۳۹۷ در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی برگزار خواهد شد.

اطلاعات بیشتر

روز جهانی خاک ۱۳۹۵

روز جهانی خاک ۱۳۹۵ – اراک روز جهانی خاک ۱۳۹۵ – اردبیل روز جهانی خاک ۱۳۹۵ – ارومیه روز جهانی خاک ۱۳۹۵ – اصفهان روز جهانی خاک ۱۳۹۵ – اهواز روز جهانی خاک ۱۳۹۵ – ایلام روز جهانی خاک ۱۳۹۵ – بجنورد روز جهانی خاک ۱۳۹۵ – بوشهر روز جهانی خاک ۱۳۹۵ – بیرجند روز…

اطلاعات بیشتر

روز جهانی خاک ۱۳۹۷

روز جهانی خاک ۱۳۹۷ – اراک روز جهانی خاک ۱۳۹۷ – اردبیل روز جهانی خاک ۱۳۹۷ – ارومیه روز جهانی خاک ۱۳۹۷ – دانشگاه صنعتی اصفهان روز جهانی خاک ۱۳۹۷ – اهواز روز جهانی خاک ۱۳۹۷ – ایلام روز جهانی خاک ۱۳۹۷ – خراسان شمالی روز جهانی خاک ۱۳۹۷ – بندرعباس روز جهانی خاک ۱۳۹۷…

اطلاعات بیشتر

روز جهانی خاک ۱۳۹۶

روز جهانی خاک ۱۳۹۶ – اراک روز جهانی خاک ۱۳۹۶ – اردبیل روز جهانی خاک ۱۳۹۶ – ارومیه روز جهانی خاک ۱۳۹۶ – اصفهان روز جهانی خاک ۱۳۹۶ – اهواز روز جهانی خاک ۱۳۹۶ – ایلام روز جهانی خاک ۱۳۹۶ – بجنورد روز جهانی خاک ۱۳۹۶ – بندرعباس روز جهانی خاک ۱۳۹۶ – بوشهر روز…

اطلاعات بیشتر

دستاوردهای تحقیقاتی و الگویی مدیریت پایدار خاک در قالب کشاورزی حفاظتی در مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آب دانشگاه تهران (کوهین)

مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آب دانشگاه تهران (مرکز کوهین)، که وابسته به گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه تهران می باشد، یکی از مراکز تحقیقاتی کشاورزی و محیط زیست در مناطق دیم است که در زمینه استقرار کشاورزی پایدار، مقابله با اثرات گرمایش کره زمین، افزایش بهره وری آب در کشاورزی و حفاظت محیط زیست و امنیت انرژی فعالیت می نماید.

اطلاعات بیشتر