همایش‌های سالیانه

اولین همایش سالیانه علوم خاک ایران دومین همایش سالیانه علوم خاک ایران سومین همایش سالیانه علوم خاک ایران چهارمین همایش سالیانه علوم خاک ایران پنجمین همایش سالیانه علوم خاک ایران ششمین همایش سالیانه علوم خاک ایران هفتمین همایش سالیانه علوم خاک ایران هشتمین همایش سالیانه علوم خاک ایران نهمین همایش سالیانه علوم خاک ایران دهمین…

اطلاعات بیشتر

سخنرانی علمی توسط اساتید بخش فیزیک خاک گروه خاکشناسی دانشگاه بایروث آلمان

سخنرانی علمی توسط اساتید بخش فیزیک خاک گروه خاکشناسی دانشگاه بایروث آلمان در روز چهارشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۷ در کرج، موسسه تحقیقات خاک و آب، سالن جلسات برگزار می گردد.

اطلاعات بیشتر

روز جهانی خاک ۱۳۹۴

روز جهانی خاک ۱۳۹۴ – اراک روز جهانی خاک ۱۳۹۴ – اردبیل روز جهانی خاک ۱۳۹۴ – ارومیه روز جهانی خاک ۱۳۹۴ – اصفهان روز جهانی خاک ۱۳۹۴ – اهواز روز جهانی خاک ۱۳۹۴ – ایلام روز جهانی خاک ۱۳۹۴ – بجنورد روز جهانی خاک ۱۳۹۴ – بندرعباس روز جهانی خاک ۱۳۹۴ – بوشهر روز…

اطلاعات بیشتر

سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست در تاریخ ۱۰ و ۱۱ مهر ماه ۱۳۹۷ در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی برگزار خواهد شد.

اطلاعات بیشتر

روز جهانی خاک ۱۳۹۵

روز جهانی خاک ۱۳۹۵ – اراک روز جهانی خاک ۱۳۹۵ – اردبیل روز جهانی خاک ۱۳۹۵ – ارومیه روز جهانی خاک ۱۳۹۵ – اصفهان روز جهانی خاک ۱۳۹۵ – اهواز روز جهانی خاک ۱۳۹۵ – ایلام روز جهانی خاک ۱۳۹۵ – بجنورد روز جهانی خاک ۱۳۹۵ – بوشهر روز جهانی خاک ۱۳۹۵ – بیرجند روز…

اطلاعات بیشتر