هیئت مدیره دوره هفتم انجمن علوم خاک ایران (۸۸-۹۲)

جناب آقای دکتر محمدرضا نیشابوری ریاست هیئت مدیره انجمن علوم خاک ایران   استاد تمام دانشگاه تبریز     صفحه شخصی مهم ترین سوابق اجرایی: عضو کمیته تخصصی هیات ممیزه دانشگاه معاونت پژوهشی دانشکده کشاورزی معاون آموزشی دانشکده کشاورزی ریاست دانشکده کشاورزی مرحوم جناب آقای دکتر غلامرضا ثواقبی نایب رئیس انجمن علوم خاک ایران   استاد تمام دانشگاه…

اطلاعات بیشتر

یازدهمین کنگره علوم خاک ایران

یازدهمین کنگره علوم خاک ایران در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در تاریخ ۲۱ تا ۲۴ تیرماه ۱۳۸۸برگزار گردید. شعار کنگره: “مدیریت خاک و امنیت غذایی” دبیر اجرایی: جناب آقای دکتر خرمالی

اطلاعات بیشتر

پنجمین همایش سالیانه علوم خاک ایران

پنجمین همایش سالیانه علوم خاک ایران در تاریخ ۹ بهمن ماه ۱۳۸۷ در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در کرج با میزبانی انجمن علوم خاک ایران برگزار گردید. موضوع همایش “    ”  

اطلاعات بیشتر

دهمین کنگره علوم خاک ایران

دهمین کنگره علوم خاک ایران در تاریخ ۴ تا ۶ شهریور ۱۳۸۶ در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در کرج برگزار گردید. شعار کنگره :” مدیریت پایدار خاک”     دبیر اجرایی: جناب آقای دکتر شرفا

اطلاعات بیشتر

هیئت مدیره دوره ششم انجمن علوم خاک ایران (۸۴-۸۸)

جناب آقای دکتر محمدحسن روزیطلب ریاست هیئت مدیره انجمن علوم خاک ایران مرحوم جناب آقای دکتر نجفعلی کریمیان نایب رئیس انجمن علوم خاک ایران   جناب آقای دکتر غلامحسین حق نیا دبیر انجمن علوم خاک ایران استاد تمام دانشگاه فردوسی مشهد           صفحه شخصی سوابق تحصیلی: کارشناسی: مهندسی کشاورزی (آب و خاک) دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز…

اطلاعات بیشتر

نهمین کنگره علوم خاک ایران

نهمین کنگره علوم خاک ایران در مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری و سومین همایش ملی و رسوب در تاریخ ۶ تا ۹ شهریورماه  ۱۳۸۴برگزار گردید. شعار کنگره: “حفظ منبع خدادادی خاک در محل پیدایش و چگونگی بهره برداری بهینه از آن با رویکرد فرسایشی خاک ” دبیر اجرایی: جناب آقای دکتر شعاعی

اطلاعات بیشتر