نتیجه ارزیابی عملکرد انجمن علوم خاک ایران در سال ۱۳۹۷

با تلاش و همکاری عزیزان در انجمن علوم خاک ایران، امسال هم انجمن توانست در ارزیابی کمیسیون انجمن های علمی رتبه A را کسب نماید. نامه نهایی ارزیابی عملکرد انجمن علوم خاک ایران.

اطلاعات بیشتر