روز جهانی خاک در استان هرمزگان

روز جهانی خاک در استان هرمزگان

اولین همایش روز جهانی خاک با حضور جمعی از مسئولین و کشاورزان استان هرمزگان در روز دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶ در سالن اداره کل جهاد کشاورزی هرمزگان برگزار شد.