ششمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد بازدیدها: ۹۸۶ ششمین کنگره علوم خاک ایران در دانشگاه فردوسی مشهد در تاریخ ۶ تا ۹ شهریورماه  ۱۳۷۸ برگزار گردید. شعار کنگره: “توجه به طبقه بندی و پیدایش بیشتر خاک” دبیر اجرایی: جناب آقای دکتر حق نیا

ادامه مطلب

پنجمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد بازدیدها: ۷۹۰ پنجمین کنگره علوم خاک ایران در آموزشکده کشاورزی کرج در تاریخ ۱۰ تا ۱۳ شهریورماه  ۱۳۷۵ برگزار گردید. شعار کنگره: “بهره وری بهینه از منابع آب و خاک و با رویکرد فرسایشی خاک” دبیر اجرایی: جناب آقای دکتر روزیطلب

ادامه مطلب

چهارمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد بازدیدها: ۸۵۹ چهارمین کنگره علوم خاک ایران در دانشگاه صنعتی اصفهان در تاریخ ۶ تا ۹ شهریورماه  ۱۳۷۳ برگزار گردید. شعار کنگره: “بررسی عوامل و افزایش عملکرد در واحد سطح” دبیر اجرایی: جناب آقای دکتر جلالیان

ادامه مطلب

سومین کنگره علوم خاک ایران

تعداد بازدیدها: ۹۱۳ سومین کنگره علوم خاک ایران در دانشگاه تهران در تاریخ ۱۵ تا ۱۸ شهریور  ۱۳۷۱ برگزار گردید. شعار کنگره: “شناخت دقیق منابع خاک و برنامه ریزی صحیح مصرف” دبیر اجرایی: جناب آقای دکتر نگارستان

ادامه مطلب