هیئت مدیره دوره هفتم

جناب آقای دکتر محمدرضا نیشابوری ریاست هیئت مدیره انجمن علوم خاک ایران   استاد تمام دانشگاه تبریز     صفحه شخصی مهم ترین سوابق اجرایی: عضو کميته تخصصي هيات مميزه دانشگاه معاونت پژوهشي دانشکده کشاورزي معاون آموزشي دانشکده کشاورزي رياست دانشکده کشاورزي مرحوم جناب آقای دکتر غلامرضا ثواقبی نایب رئیس انجمن علوم خاک ایران   استاد تمام دانشگاه […]