هیئت مدیره دوره هفتم

جناب آقای دکتر محمدرضا نیشابوری ریاست هیئت مدیره انجمن علوم خاک ایران   استاد تمام دانشگاه تبریز     صفحه شخصی مهم ترین سوابق اجرایی: عضو کميته تخصصي هيات مميزه دانشگاه معاونت پژوهشي دانشکده کشاورزي معاون آموزشي دانشکده کشاورزي رياست دانشکده کشاورزي مرحوم جناب آقای دکتر غلامرضا ثواقبی نایب رئیس انجمن علوم خاک ایران   استاد تمام دانشگاه […]

هیئت مدیره دوره هشتم انجمن علوم خاک ایران

هیئت مدیره دوره هشتم انجمن علوم خاک ایران

جناب آقای دکتر منوچهر گرجی ریاست هیئت مدیره انجمن علوم خاک ایران   مهم ترین سوابق علمی :  استاد تمام دانشگاه تهران          صفحه شخصی رئیس پژوهشکده و ایستگاه تحقیقاتی حفاظت خاک کوهین مهم ترین سوابق اجرایی :  ریاست پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران معاون پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران  نماینده وزارت […]

هیئت مدیره دوره نهم انجمن علوم خاک ایران

هیئت مدیره دوره نهم انجمن علوم خاک ایران

جناب آقای دکتر منوچهر گرجی ریاست هیئت مدیره انجمن علوم خاک ایران                                                                                                […]