سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری

سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری

آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
۱۳۹۷-۰۱-۳۰
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
۱۳۹۷-۰۲-۱۵
تاریخ شروع کنفرانس
۱۳۹۷-۰۲-۲۴
تاریخ پایان کنفرانس
۱۳۹۷-۰۲-۲۵