هیئت مدیره دوره پنجم انجمن علوم خاک ایران (۸۰-۸۴)

تعداد بازدیدها: ۱,۴۲۳ جناب آقای دکتر محمدحسن روزیطلب ریاست هیئت مدیره انجمن علوم خاک ایران عضو هیئت علمی بازنشسته سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. سوابق علمی: مدرک کارشناسی مهندسی کشاورزی، خاکشناسی در سال ۱۳۴۹ از دانشگاه تهران کارشناسی ارشد علوم و مهندسی خاک در سال ۱۹۷۴ از دانشگاه ایالتی اوکلاهما، آمریکا دکتر علوم و…

ادامه مطلب

ششمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد بازدیدها: ۷۲۷ ششمین کنگره علوم خاک ایران در دانشگاه فردوسی مشهد در تاریخ ۶ تا ۹ شهریورماه  ۱۳۷۸ برگزار گردید. شعار کنگره: “توجه به طبقه بندی و پیدایش بیشتر خاک” دبیر اجرایی: جناب آقای دکتر حق نیا

ادامه مطلب

هیئت مدیره دوره چهارم انجمن علوم خاک ایران (۷۶-۸۰)

تعداد بازدیدها: ۱,۴۵۱ جناب آقای دکتر محمدحسن روزیطلب ریاست هیئت مدیره انجمن علوم خاک ایران عضو هیئت علمی بازنشسته سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. سوابق علمی: مدرک کارشناسی مهندسی کشاورزی، خاکشناسی در سال ۱۳۴۹ از دانشگاه تهران کارشناسی ارشد علوم و مهندسی خاک در سال ۱۹۷۴ از دانشگاه ایالتی اوکلاهما، آمریکا دکتر علوم و…

ادامه مطلب

پنجمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد بازدیدها: ۵۶۵ پنجمین کنگره علوم خاک ایران در آموزشکده کشاورزی کرج در تاریخ ۱۰ تا ۱۳ شهریورماه  ۱۳۷۵ برگزار گردید. شعار کنگره: “بهره وری بهینه از منابع آب و خاک و با رویکرد فرسایشی خاک” دبیر اجرایی: جناب آقای دکتر روزیطلب

ادامه مطلب

چهارمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد بازدیدها: ۶۵۰ چهارمین کنگره علوم خاک ایران در دانشگاه صنعتی اصفهان در تاریخ ۶ تا ۹ شهریورماه  ۱۳۷۳ برگزار گردید. شعار کنگره: “بررسی عوامل و افزایش عملکرد در واحد سطح” دبیر اجرایی: جناب آقای دکتر جلالیان

ادامه مطلب